Respro MàscarasUns dels grans perills amagats avui en dia es la gran exposició del nostre sistema respiratori a la pol·lució. Exposo dos aspectes a tenir en conte: fins a quin punt ens pot afectar el que respirem i quina tecnologia ens ofereix Respro Mascaras per reduir aquest efectes.

L’aire que respirem porta contínuament un contingut de partícules. Hi ha una part d’aquestes partícules que son molt perjudicials per la salut. les partícules mes perjudicials: ozó troposfèric (O3), diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen (NO2), benzopirè (BaP) i partícules en suspensió (PM). Aquest partícules es troben en una gran concentració en les grans i mitjanes ciutats.
Al respirar aquests es veuen afectat el nostre estat físic i psíquic. Hi ha bona part d’òrgans i funcions del cos que poden veure’s afectats. Accentuem:

Malalties respiratòries
Danys cardiovasculars
Fatiga, mal de cap i ansietat
Irritació d'ulls i mucoses
Danys en l'aparell reproductor
Danys en fetge, melsa i sang
Danys en el sistema nerviós

En primer moment el plantejament lògic per trobar una solució es reduir l’emissió de partícules. Per reduir l’emissió de partícules cal prendre decisions contundents i que a priori son difícils d’aplicar i lentes, ja que afecten considerablement als nostres hàbits de mobilitat, a l’economia del país, etc. Mentre, proposem una protecció a eficient i pràctica, les màscares Respro, màxima protecció. Es un producte que a dia d’avui aporten un grau de efectivitat contundent. Les màscares anti-pol·lució ofereixen una protecció màxima amb dos tipus de soport : Respro City Mask i Respro Ultralight Mask, amb tres tipus de filtres, el mas bàsic prou efectiu, de carbó actiu dinàmic.

Trobareu aquest producte a la botiga de Catalonia Cicles.